معنی نام شاهنامه ای نواده (لواده)

معنی نام شاهنامه ای نواده (لواده)
این شخص اساطیری در شاهنامه از سرداران کیخسرو به شمار آمده که در جنگی ۸۵ تن از اعضاء خانوادۀ وی شرکت کرده بودند، از این گفته معلوم میشود که اصل این نام نَوَده یعنی دارای خانوادۀ ۹۰ نفری بوده است.
نام برته (پرتکه) فرزند تفارغان (تپرگان، منسوب به بز کوهی) از این خاندان هم معنی چندین نفری را می دهد:
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.