مطابقت جزیرۀ کیش با آواراکتای منابع یونانی

مطابقت جزیرۀ کیش با آواراکتای منابع یونانی

در عهد اسکندر نام پارسی جزیرۀ کیش به صورت آواراکتا (آنجا که زیرش دارای خندق است) آمده است که این یادآور نام سومری کیش (پایین)

است. لذا اینجا می توانست معبد ایزد آبهای زیرین اِئا/آپسو شمرده شود:

अवर adj. avara low
खात n. khAta ditch

Ki-Se/Down
Ki-Se/Downwards

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.