اتیمولوژی محتمل لیمو

اتیمولوژی محتمل لیمو
لیمو می تواند به معنی میوه ای باشد که آب آن با فشار دادن گرفته شود:
लियते {ली} verb 4 Atm liyate {li} press closely
मवते {मू} verb mavate {mU} fix (fruit)
نیمبو سنسکریت به معنی لیمو ترش نیز به صورت نیمج-بو به معنی چلانده شونده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.