مطابقت سهرورد (دژ گرداگرد سترگ) با دژ آراکوتتو (دژ سترگ) در ماد

مطابقت سهرورد (ستخرُ-ورد، دژ گرداگرد سترگ) با دژ آراکوتتو (خارا-کوتتو،دژ سترگ) در ماد
نظر به هیئت قاراقوش (خارا کوشک، دژ سترگ) کنونی آن، نامهای سهرورد و آراکوتتو در آن به هم می‌رسند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.