معنی محتمل نام سرمت (سئورومت)

معنی محتمل نام سرمت (سئورومت)
نام سرمت می تواند به معنی تیر انداز باشد. چون نام مجاری ایشان یعنی یازیگ نیز به معنی تیر انداز بوده است:
शरव्या f. saravyA arrow
वाति {वा} verb 2 Par vAti {vA} blow
لابد نام آمازون (تمام سلاح داران) به گروه جوشنپوش روکسولان آنها اطلاق میشده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.