معنی نام هامان عمالیقی اقاقی در کتاب اِستر تورات

معنی نام هامان عمالیقی اقاقی در کتاب اِستر تورات
هامان عمالیقی در معنی «سرور زمزمه کنندۀ سرودهای دینی که حیف شد» در تاریخ با گائوماته (دانای سرودهای دینی) مطابقت دارد که در حادثۀ ماگوفونی (مغ کشی) کشته شد، به گواهی تاریخ او آدمکش نبود که بخواهد یهودی کشی کند، بر عکس به قول هرودوت به خاطر قتل او مردم آسیا افسوس خوردند. عمالقی اقاقی به صورت اَ-مالکی اقاقی در زبانهای سامی به معنی افسوس از سروَر بزرگ است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.