معنی سرمق و ارخُمان و جوبرقان در فارس

معنی سرمق و ارخُمان و جوبرقان در فارس
جغرافی نویسان قدیم سرمق را حاصلخیزترین منطقه فارس دانسته اند بر این اساس سرمق را می توان به معنی محل اصلی ثروت گرفت:
सार m. sAra main point
मघ n. magha wealth
ارخُمان را می توان به معنی محل خانه های با شکوه و ارزشمند دانست.
نام جوبرقان به صورت جیه-برزان (جایگاه بالنده و بزرگ) مطابق مشکان ‌(محل بزرگ) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.