اتیمولوژی کفشدوزک

اتیمولوژی کفشدوزک

نظر به واژه های اوستایی کَئورو- بَرِش (پشت خالدار) و دوژ- زَک (آسیب زدا) نام کفشدوزک در اساس به معنی موجود پشت خالدار شته زدا (آفت زدا) خواهد بود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.