مشابهت امشاسپندان (بیمرگان مقدس) با آنوناکی های بزرگ بابلی (اشراف)

مشابهت امشاسپندان (بیمرگان مقدس) با آنوناکی های بزرگ بابلی (اشراف)
۱-سپنت مینو (فروردین): آنو
۲- بهمن (ایزد خندان): آشّور (خندان)
۳- اردیبهشت: اِنکی (ائا، ایزد بهشت روی زمین)
۴- شهریور (ایزد ذوب فلز): ملوخ (ایزد ذوب و قربانی سوز)
۵- سپندارمذ: اینانا (الهۀ پاک آسمانی)
۶- خرداد: انلیل (هاربۀ کاسیان)
۷- مرداد: مردوک
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.