معنی روستاهای ساروق نام

معنی روستاهای ساروق نام
این نام به صورت سار- اوگ معنی واقع در سر اوج و بلندی را می دهد. چون ابن فقیه قلعه کهنۀ همدان را که در روی تپۀ بلندی بوده بدین نام آورده است.
शिर m. n. sira (sAra) head
ओघ m. ogha heap
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.