مشابهت اَنشَر و کیشَر سومری با اهورامزدا و اهریمن ایرانی

مشابهت اَنشَر و کیشَر سومری با اهورامزدا و اهریمن ایرانی
در اساطیر سومری همزادان اَنشَر (ایزد تمامی آسمانها) و کیشَر (الهۀ زمین) به وساطت نام آسورامزش منابع آشوری (خدای بزرگ آسمانها) و انکی (خدای بزرگ فریب و نیرنگ و خدای زمین) با اهورامزدا و اهریمن همانند میشوند. از سوی دیگر به نظر می رسد اَنشَر را با آشّور (خدای خندان) نیز که تمثالی شبیه فروهر اهورامزدا دارد، مطابقت می داده اند. طبق باور بابلیان انشر، مردوک (ماروت، درخشان) را در آغاز ایام نوروز (زگموک) در زیر زمین بابل زندانی می کند که در روز هشتم نوروز توسط پسرش نابو آزاد میگردد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.