معنی نام مردوک و عنوان نمرو وی در اکدی

معنی نام مردوک و عنوان نمرو وی در اکدی
از میان پنجاه نام مردوک، عنوان نمرو وی به معنی درخشان با ماراتاش و شیخو کاسیان مطابق بوده است. خود عنوان مردوک را به اکدی می توان خلیفۀ مردم معنی نمود:
mara-tash: very shine
शिखा f. shikhA ray of light
mardu: a successor ;
uqu [ERIN2 : ]: people, population ; troops
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.