معنی واژۀ اهورا (آسورا)

 

معنی واژۀ اهورا (آسورا)

در زبانهای ژرمن ریشۀ نام گروه خدایان هندواروپایی آسه ها/ آسوراها را از آنسه/آسه (بیش از حدّ بزرگ) گرفته اند که با نام اَنشر سومری (سرور تمامی آسمانها) همخوانی دارد.

अंश m. ansa degree of latitude or longitude
अंश m. ansa lot

asa: supersaturation

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.