مآخذ حماسی تخلص کوراوغلوی بابک خرمدین

مآخذ حماسی تخلص کوراوغلوی بابک خرمدین
مطابق متون فارسی میانۀ مربوط به کارنامۀ اردشیر بابکان: «اردشیر پسر ساسان (منسوب به بز کوهی) در حال زدن تنبور و خواندن (سرود) بود که کنیزک (گلنار) او را دید و عاشق شد و قوچی وحشی/بزی کوهی هنگام فرار ایشان، آنها را همراهی نمود.»
متقابلاً بابک خرمدین تنبور نواز که ترانه های حماسی در تشجیع سپاهیان خود از کوروش و اردشیر بابکان می خواند و تحت عنوان کوراوغلوی چملی بِل (پسر قوچ وحشی ساکن بَذ مه آلود) بدانها تخلص می نمود، در حماسۀ آذری کوراوغلو (پسر بزکوهی) در هنگام فرار با معشوقش نگار با تنبور برای او ترانۀ حماسی می خواند.
शश m. sasa antelope
कुरङ्ग m. kura[‘nga] antelope
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.