اتیمولوژی سوگند و سوسن و شُش

اتیمولوژی سوگند و سوسن و شُش
سوگند (سئوکنت اوستایی) که با swear انگلیسی هم ریشه می نماید در سنسکریت به معنی خواست قسم است. مورد معنی گوگرد خوردن آن نفی شده است:
शप m. sapa (sava) oath
कान्त adj. kAnta (kA) desired
احتمال زیاد دارد نام گل سوسن از تعداد شش گلبرگ آن گرفته شده باشد. هیئت اوستایی شش، خشوَش (شوَش) است.
نام شُش به معنی دستگاه تنفس به نظر می رسد:
श्वास m. shvAsa breath
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.