دَخمه به معنی جایگاه ارواح

دَخمه به معنی جایگاه ارواح
دخمه را با کلمۀ داغ کردن سنجیده اند ولی دخمه به معنی جای سوختن و سوزاندن مردگان نبوده بلکه به معنی جایگاه ارواح بوده است:
धाक m. dhAka receptacle
न माति {मा} verb 2 na mAti {mA} be beside oneself
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.