معنی گزنا، جزنق و جزن

معنی گزنا، جزنق و جزن
به نظر می رسد شهرک‌هایی که در عهد باستان گزنا، جزنق و جزن نامیده شده اند، به معنی محل مرتع، مکان دامداران بزرگ بوده اند:
घासस्थान n. ghAsasthAna pasture ground
مکانهایی که در رابطه با مراغه و گزنا و جزنق، به نامهای خراجو، سراجو[ن]، بناجو[ن] نامیده شده اند، به ترتیب به معنی جایگاه سترگ، جایگاه واقع در سرچشمه و جایگاه واقع در بُن به نظر می رسند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.