معنی نام بغلان

معنی نام بغلان
نام بغلان که به صورت بَگ لَنگ یعنی مکان شکوهمند روی تپه، در کتیبۀ سرخ کُتل (مکان خدایگانی و نیرومند روی تپه) آمده با نام کنونی این معبد مرتبط است:
भग m.f. bhaga majesty
लङ्घति {लङ्घ्} verb langhati {langh} mount upon
सुर m. sura divinity, strong
काय m. kAya house
कोटि f. koTi[al] highest point
معنی محتمل سطری از این کتیبۀ سرخ کُتل: «گانسیگییم، نوکان زیک گرل رنگی ماریک» (انتشار فروغ با شکوه کنارنگ [فرمانده] جنگاور).
You might also like
1 Comment
  1. javad Mofrad says

    معنی محتمل سطری از این کتیبۀ سرخ کُتل: «گانسیگییم نوکنزیک گرل رنگی ماریک»: آب مخزن نو جاری شد توسط کنارنگ جنگاور:
    घंषते {घंष्} verb ghanSate {ghanS} stream
    कञ्ज m. kanja produced from water

Leave A Reply

Your email address will not be published.