معنی نام بغلان

معنی نام بغلان
نام بغلان که به صورت بَگ لَنگ یعنی مکان شکوهمند روی تپه، در کتیبۀ سرخ کُتل (مکان خدایگانی و نیرومند روی تپه) آمده با نام کنونی این معبد مرتبط است:
भग m.f. bhaga majesty
लङ्घति {लङ्घ्} verb langhati {langh} mount upon
सुर m. sura divinity, strong
काय m. kAya house
कोटि f. koTi[al] highest point
معنی محتمل سطری از این کتیبۀ سرخ کُتل: «گانسیگییم، نوکان زیک گرل رنگی ماریک» (انتشار فروغ با شکوه کنارنگ [فرمانده] جنگاور).
You might also like
2 Comments
  1. javad Mofrad says

    معنی محتمل سطری از این کتیبۀ سرخ کُتل: «گانسیگییم نوکنزیک گرل رنگی ماریک»: آب مخزن نو جاری شد توسط کنارنگ جنگاور:
    घंषते {घंष्} verb ghanSate {ghanS} stream
    कञ्ज m. kanja produced from water

  2. Alborz.rostame says

    کتل .در مواقع عزاداری مردان بزرگ وسایل شخصی که از فوت می کرد را معمولا در مکان بلندی که اغلب در بختیاری این تپه ها قرمز رنگ بود می گذاشتند و شخصی اسب خود شخص فوت کرده را دور وسایل مخصوصا اسلحه شخص .شمشیر زین و برگ و اسب و ….و در این مراسم چند زن کهن سال و دانا که مسلط بودند به خواندن در عزاداری همراه ساز و دهل چپ . در وسط کتل می نشستند و سرود غمگین می خوانند .جالب است عزیزان بدانند چنانچه اسب متعلق به شخص متوفا بود و عمری در شکار و جنگ ها با هم بودند موقع ساز زدن که ساز چپ می گوییم اسب واقعا گریه می کند .و اغلب دیده شده ان اسب که مالک اصلیش از دنیا رفته به چند روز نمیرسد اسب هم می میرد .

Leave A Reply

Your email address will not be published.