مطابقت اکباتانای شام با هامات

مطابقت اکباتانای شام با هامات
 
نام هامات که دیاکو بدانجا تبعید شد و کمبوجیه در آن در گذشت با همدان در صورت سامی هاماتان به معنی محل حصارها به هم می رسند. نام ایرانی همدان یعنی اکباتانا، هنگمه-تانا نیز به معنی محل تجمع حصارها بوده است:
 
Hama (Arabic: حَمَاه‎ Ḥamāh, [ħaˈmaː]; Syriac: ܚܡܬ‎ Ḥmṭ, “fortress”; Biblical Hebrew: חֲמָת Ḥamāṯ).
 
Hangma: assembled
स्थान n. sthAna (tAna) fortress
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.