مطابقت ریمانوتی باستان با روانسر

مطابقت ریمانوتی باستان با روانسر
نام روانسر به صورت رَئِوَنت سار (محل مرکزی با شکوه) با ریمانوتی کهن (رئونوتی) منابع کهن آشوری همخوانی دارد:
राय m. rAya king (excellent)
सार m. sAra main point
मनुते {मन्} verb 4 8 manute {man} honour
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.