معنی نام دَند (بلندترین قلۀ کوه عینالی تبریز)

معنی نام دَند (بلندترین قلۀ کوه عینالی تبریز)
واژۀ دَند به صورت دَنت در اوستایی به معنی بیرون زده (بر جسته) ریشۀ واژۀ دندان است و به صورت دَنتَ در سنسکریت به معنی قلّۀ کوه نیز می باشد:
दन्त m. danta peak or ridge of a mountain
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.