معنی ایرانی محتمل سفیانی

معنی ایرانی محتمل سفیانی
نام سفیانی (عثمان، مار) که در روایات موعود شیعیان به جای اژی دهاک (مار افعی) زرتشتیان است، می تواند اشاره به خاصیت انبساطی دهان و تن مار و یا به معنی خود منسوب به مار باشد. نام اصفهان (صفهان) و معبد ماربین آن هم که در باورهای اساطیری محل هبوط مار به شمار رفته است، گواه این معنی است.
स्फायते {स्फाय्} verb sphAyate {sphAy} expand
सर्प m. sarpa serpent
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.