معنی نام چنگش شاهنامه

معنی نام چنگش شاهنامه
در اسطورۀ اشکبوس، نام چنگش به معنی دارای خوش اندامی به نظر می رسد:
चङ्ग adj. changa handsome
ईश adj. isha owning
با واژۀ قشنگ سغدی مرتبط است:
गय m. gaya property
चङ्ग adj. changa handsome
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.