نبش به معانی کنار کُنج و کندن

نبش به معانی کنار کُنج و کندن
نی (سوی پشت) و پِشَ (پیش، مرز) به معنی کنار کُنج (از جمله نبش خیابان) است.
نی (سمت پایین)، پیش (خراشیدن، زخم زدن) به معنی به سمت پایین کندن است (از جمله در نبش گور و نوشتن).

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.