ریشۀ واژۀ زند به معانی گزارش، تفسیر، سرود

ریشۀ واژۀ زند به معانی گزارش، تفسیر، سرود
घण्टति {घण्ट्} verb 10 ghaNTati {ghaNT} speak or to shine
गान n. gAna song
چون واژۀ غناء به معنی آواز خوانی در قرآن نیامده است، آن می تواند معرّب از گانه (آواز) در سنسکریت و از ریشۀ اوستایی گا (سرودن) /گئی سنسکریت (آواز خواندن) باشد.
गाति {गै} verb 2 gAti {gai} sing
واژۀ اوستایی مشابه، زنتو (جناتۀ سنسکریت) است که به معنی هوش و آگاهی و خرد است و با واژۀ زند به معانی فوق مشتبه میشود. به نظر می رسد زندک و زندیک را در این رابطه به معنی بد تفسیر کننده می گرفته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.