معنی نام خدای سامی اوروتالت

معنی نام خدای سامی اوروتالت
هرودوت می گوید که «اعراب دیونیسوس (خدای نورانی جوان) را اوروتالت می نامند» و اجزاء این نام یعنی اورُ (نور) و تالت (تالیته، جوان) در مجموع به همان معنی دیونیسوس یعنی خدای نورانی جوان می باشند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.