معنی محتمل گدروزیا

معنی محتمل گدروزیا
نام باستانی بلوچستان یعنی گدروزیا به معنی سرزمین بسیار پر مانع و سخت گذر از نظر شرایط اقلیمی نامناسب بوده است که در بازگشت لشکرکشی اسکندر از هندوستان بدان اشاره شده است:
गाढ adj. gADha very much
रोध m. rodha blockading
گفته میشود اسکندر می­دانست که سرزمین گدروزیا دارای طبیعتی خشن و فاقد منابع غذایی لازم برای تغذیه سپاه و تعلیف احشام است، با وجود این، وی از سر نخوت و غرور و برای نشان دادن قدرت مافوق بشری خود مصمّم گردید تا از آن عبور نماید.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.