مطابقت شهر کهن سلمی (سلموس) با جیرفت

 

مطابقت شهر کهن سلمی (سلموس) با جیرفت
کهن سلمی خبر مارکوپولو و سلموس خبر دیودوروس سیسیلی در سمت جیرفت می توانند خود همان جیرفت (محل شمشیر سازی) باشند. چون سلم  (سرم)  هم چنانکه در نام سلمانی (سلمیه) دیده میشود، به معنی منسوب به شمشیر است:
जीर m. jira sword, उपेत ppp. upeta possessing
सरु m. saru hilt or handle of a sword, मय maya consisting of
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.