اتیمولوژی حشرۀ گُخدا (خرخاکی، خوار خاکه ای، پوسیده غذا)

اتیمولوژی حشرۀ گُخدا (خرخاکی، خوار خاکه ای، پوسیده غذا)
نام این حشره می تواند به معنی موجود گُه غذا (پوسیده غذا) بوده باشد:
कट m. kaTa mat
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.