معنی نام ثریته/تریته (محافظ، منجی)

معنی نام ثریته/تریته (محافظ، منجی)
نام اوستایی ثریته (تریته) که عنوان نخستین پزشک ایرانی و پدر گرشاسب منجی ایرانیان، به شمار رفته, می تواند به معنی منجی باشد:
तारित ppp. tArita saved
तारित ppp. tArita rescued
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.