معنی محتمل نامهای اساطیری ارماییل و کُرماییل

معنی محتمل نامهای اساطیری ارماییل و کُرماییل
نامهای ارماییل و کُرماییل می توانند اشاره به توتم بزکوهی و مار نیاکان کُردان باشند:
राम m. [a]rAma kind of deer
कूर्म m. kUrma name of a serpent
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.