اتیمولوژی محتمل نان و چورک و لواش

اتیمولوژی محتمل نان و چورک و لواش
नाना ind. nAnA separately
معنی bread نیز جدا شده و تکه است.
چورک نیز می تواند به همین معنی بر گرفته از سمت ختن بوده باشد:
छुरति { छुर् } verb 6 churati { chur } cut off
واژۀ لواش هم به صورت لَوَشَ[س] در سنسکریت به معنی از تکه های کوچک درست شونده است:
लवशस् ind. lavasha[s] in small pieces
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.