معنی آداپا و اوآنس و تیتی

معنی آداپا و اوآنس و تیتی
نام آداپا را به معنی بذر بشر و نام اوآنس را به معنی ایزد معبد آبهای ژرف (اِئا، خالق انسان) آورده اند. نام گیه مرتن اوستایی را نیز میشود در معنی گیاه مرد با معنی بذر بشرِ آداپا مرتبط دانست. در این رابطه نام نخستین زن، تیتی هم معنی انجیر می دهد که با گَئو اِوَک دات (گیاه مخلوق نخستین) بانوی همزاد گیه مرتن همخوانی دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.