نامهای قدیم شهر یزد به معنی دارای تابش نیرومند و برتر و عالی هستند

نامهای قدیم شهر یزد به معنی دارای تابش نیرومند و برتر و عالی هستند
 
ایساتیس (ایسَ-تیش) منابع یونانی که به صور ایستیخا (شهر و مرکز درخشان) و ایسائیس (ایسَ-اَش) یعنی نیرومند درخشان هم آمده به همین معنی است و نامهای فرافر (فرَ-فر) یعنی بسیار درخشان و یَزد (یَز-دیو) آن هم به معنی عالی و ستوده درخشان است:
इष adj. isha (isa) strong
तैजस adj. taijasa (tisha) bright
अषते {अष्} verb 1 ashate {ash} shine
kha: city, square
यशस् adj. yaz(as) excellent, यशस् adj. yaz(as) venerated
यशस् adj. yaz(as) honoured
दिदेति {दी} verb 3 dideti {di, diu} shine
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.