معنی نام کوه البروج قفقاز

معنی نام کوه البروج قفقاز
نام این کوه را که با نام کوه البرز (کوه بسیار بلند) مقایسه میشود، می توان ترکیب اَل (هارَ، بسیار رسا)، بَر (سوار شده، روی هم انباشته) و اوج (بلندی و کوه) یعنی در مجموع کوه روی هم انباشتۀ بسیار بلند گرفت، چون نام ترکی آن مینگی تاو (کوه سوار شده) است.

 

Mount Elbrus May 2008.jpg

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.