معنی فریومد، ملایر و ملکان

معنی فریومد، ملایر و ملکان
نام فریومذ (فریومد) را می توان مرکب از فریو (فرایوِ اوستایی، پُر و فراوان) و مذ (انگور و شراب انگوری) گرفت که بدان مشهور بوده است. نامهای ملایر (محل دارای مذ= مل) در استان همدان و ملکان (انگوران قدیم) در آذربایجان نیز در این رابطه هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.