کاوۀ آهنگر؛ مؤبدی آهنگ-گر بوده است

کاوۀ آهنگر؛ مؤبدی آهنگ-گر بوده است:
جالب است که کلمات کاوی و ارچک که مطابق نام کاوه و ارشک هستند در سنسکریت مترادف هم به معنی شاعر و موبد می باشند و مطابق هوفمان، ارشک در آتشکده آذربرزین مهر ناحیه آساک به حکومت رسیده بود. برخی ایران‌شناسان کاوۀ آهنگر سخنور و پسرانش کارن و قباد را مربوط به عهد اشکانی می دانند. مصرع شاهنامه ای “به فرزند من دست بردن چرا” از زبان کاوه، یاد آور قیام ارشک (قباد، فرمانروای روحانی) به سبب نظر لهو فِرِکلِس والی سلوکی بر برادر و جانشین او تیرداد (کارن، جنگاور) می باشد که سبب قتل فِرِکلِس و قیام ارشک می گردد:
कावयते { कव् } verb 10 kAvayate { kav } compose
कव m. kava sound
कवि m. kavi poet
छवि f. chavi (kavi) skin
अर्चक adj. archaka worshipping
अर्चक adj. archaka honouring
अर्चक m. archaka worshipper
अर्चक m. archaka priest
کاوه را بعداً با هارپاگ عهد کوروش (فریدون) مطابقت داده اند. ولی اگر کاوه در اصل هارپاگ بود نامش در اوستا ذکر میشد.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.