خطای فاحش در لغت بیدستر در فرهنگ معین که به لغت نامۀ دهخدا هم رسیده است

خطای فاحش در لغت بیدستر در فرهنگ معین که به لغت نامۀ دهخدا هم رسیده است:
بنا به یوستی واژۀ ستَرَ در اوستا به معنی خنجر و واژۀ کشَتری (ستری) در سنسکریت به معنی بُرنده و تراشنده و تقسیم کنندۀ همه چیز است.
क्षत्तृ m. kSattR one who cuts or carves or distributes anything
در فرهنگ معین تصویر بیدستر با تنۀ درخت بیدی که آن را سترده و انداخته است، رسم شده است که حاوی رمز نام بید-ستر (قطع کنندۀ درخت بید) است که بدان توجه نشده و دنبال آلترناتیو ضعیف و گمراه کننده ای رفته است:
لغت نامۀ دهخدا: «بیدستر. [دَ ت َ] (اِ مرکب) (از: بی + دست + ار = اره، بی اره) (فرهنگ فارسی معین).»
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.