مطابقت معنی آبرام و عمرام (عمران) و سام و هارون

مطابقت معنی آبرام و عمرام (عمران) و سام و هارون
نامهای آبرام (پدر ملت عالی)، عمرام (ملت عالی)، سام (معروف) و هارون (والا) در تورات، نشان از وجود قوم آرامیها (ملت عالی) در مقام نام نیای قبیله ای هیکسوسها (حاکمان خارجی، عبریها) دارند:
Abram [E] [S]
high father or father of Aram.
Aram [N] [E] [S]:
highness
Ram [N] [E] [S]:
elevated; sublime
Amram [N] [E] [S]:
an exalted people.
The son of Kohath, the son of Levi. He married Jochebed, “his father’s sister,” and was the father of Aaron, Miriam, and Moses ( Exodus 6:18 Exodus 6:20 ; Numbers 3:19 ).
Shem [N] [E] [S]:
renown
Aaron [N] [B] [E] [S]:
lofty
نام مریم (میریام، شورشی) هم نشانگر حضور مردم سرزمین سامیان ماری در اتحادیۀ قبایل هیکسوس است.
و سرانجام نام موسی (منسوب به «خدای جوان مرگ و میر دارای عصا، موث») است که به جای خمودی آخرین فرمانروای هیکسوسی است که به همراه قومش از مصر به اسرائیل رانده شد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.