مطابقت نام انسی کوشسیرانا با هوم عابد سرور

مطابقت نام انسی کوشسیرانا با هوم عابد سرور

نام اِنسو کوشسیرانا حاکم روحانی ارتته (ناحیۀ کرمان باستانی) را می توان به معنی حاکم روحانی منسوب بوتۀ سوزنی گرفت که این یاد آور هوم عابد سرور اوستا است:

कुष्ठारि m. kushThAri needle bush

Kan vara en bild av natur

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.