معنی نام قلعه و کوه اسپیناس (سندان) در سمت آستارا

معنی نام قلعه و کوه اسپیناس (سندان) در سمت آستارا
در ساخت این قلعه از سنگ و ملات ساروج استفاده شده است و این قلعه متصف به قلعۀ سنگی نگهبانی است. از اینجا معلوم میشود که نام اسپیناس مرکب از واژه های اوستایی سپین (سپسن، سپهن، نگهبانی) و آس (سنگ) است و هیئت سندان آن هم به معنی جایگاه نگهبانی سنگی است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.