اتیمولوژی دُوری و بشقاب

اتیمولوژی دُوری و بشقاب
دُوری از دورَ اوستایی می آید یعنی با اندازه بسنده، کفایت کننده برای فرد و بشقاب از بوش (آراسته و مناسب) و گپ (گودی) ترکیب یافته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.