مطابقت جمشید و هیمدال

مطابقت جمشید و هیمدال

مطابقت جمشید و هیمدال
جمشید همزاد درخشان با هیمدال (درخشان کنندۀ جهان، ایزد سفید) و ایلمارینن اسکاندیناوی و فنلاند و ایلیامورمت اسلاوها و اشوین های هندوان (نگهبانان پل آسمانی) مشابهت دارد که جملگی با جهان زیرین و یا نگهبانی پل آسمانی و پل آخرت مرتبط هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.