معنی نام چیش پیش

معنی نام چیش پیش
نام چیش پیش در معنی « کشندۀ اشرار» با نام شاهنامه ای گرشاسب (کرسا- سپَ، در هم شکنندۀ ستمگران) در شمار پیشدادیان شاهنامه، همخوانی دارد:
Chash (छष्).—۱ U. (chaṣati-te) To hurt, injure, kill.
पीयु m. piyu (pisha) injurious
با توجه به واژۀ اوستایی پِشَ (جنگیدن و گلاویز شدن) واژه های پَشه و پَشنگ نیز به معنی آسیب رسان و گلاویز شونده به نظر می رسند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.