در رابطه با واژۀ خله (پارو) و خلبان

در رابطه با واژۀ خله (پارو) و خلبان
خد فارسی به معنی چوب و پارو در سنسکریت خات-رَ (کهاترَ) آمده است:
खात्र n. khAtra shovel
بنابراین تبدیل خَد به خَله بعید به نظر می رسد. خَله می تواند از معنی سنسکریتی چوب زرد با شکوه اخذ شده باشد:
कालेय n. kAleya (khala) yellow fragrant wood
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.