معنی نام موجودات اساطیری ورگوش (برگوش) و ورچشم (بر چشم)

معنی نام موجودات اساطیری ورگوش (برگوش) و ورچشم (بر چشم)
این موجودات اساطیری متصف به پر پشم و پهن گوش و بزرگ چشم که در کتب پهلوی و کتابهای نویسندگان عهد اسلامی یاد شده اند در اساس منظور اورانگوتان [انسان جنگلی] پهن صورت (شبیه پهن گوش) و میمونهای کوچک و گوشتخوار بزرگ چشم جنوب شرق آسیا بوده اند. ور (بر) در اینجا خلاصه شدۀ واژۀ اوستایی وُئورو (گسترده و بزرگ) به نظر می رسد.
بر روی هوا گلیم گوشان بینی
دلها ز نوای مرغ، جوشان بینی.
منوچهری
Kan vara en bild av djur
تنها میمون گوشت خوار دنیا (+عکس)
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.