معنی نامهای قدیم تربت حیدریه و بایک

معنی نامهای قدیم تربت حیدریه و بایک
نام قدیم تربت حیدریه یعنی زاوه به معنی محل زعفران به نظر می رسد. تربت حیدریه (شهر زاوه) و قصبۀ زاوۀ آن از قدیم به زعفرانشان معروف هستند: نام بطلمیوسی شهر کهن آن نواحی تستاچه (دارای محصول رنگ کننده) اشاره به محصول روناس ولایت خواف/رُخ به مرکزیت بیشک (محل با صلابت، بایک کنونی) دارد که در نزهه القلوب محل تهیۀ روناس ذکر شده است:
जवा f. javA saffron
तष्ट adj. tashTa produced
छाया f. chAyA color
भीषा ind. bhishA through fear of
रेक m. reka (ruka) fear
भय n. bhaya(ka) fear
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.