ریشۀ واژۀ جفنگ

ریشۀ واژۀ جفنگ
واژۀ جفنگ با واژۀ پهلوی زِفان (نادرست، بیهوده) مرتبط به نظر می رسد. آن هم با جَپ، زَف اوستایی یعنی دهن دره.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.