معنی هندوایرانی پادان آرام

معنی هندوایرانی پادان آرام
نام پادان آرام در زبان آرامی به معنی دشت آرامیها است ولی آن در زبانهای هندوایرانی مغان کلدانی به معنی گشتن در باغ تأسیس شده بوده است. به نظر می رسد که آن بدین معنی مورد استفاده تورات نویسان در باب باغ عدن (فردوس) قرار گرفته است:
पदन adj. padana who or what goes or moves
आराम m. ArAma garden establishment
आराम m. ArAma place of pleasure
अदन n. adana act of eating
Eden [N] [E] [S]
pleasure; delight
पर adj. para highest
तोशते {तुश्} verb 1 tosate {tus} be satisfied or pleased with
Gilla

Kommentera
Dela
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.