سوبینا نام اردبیل در نقشه های بطلمیوسی

سوبینا نام اردبیل در نقشه های بطلمیوسی
در نقشه های بطلمیوسی در شمال شرقی آذربایجان شهری به نام سوبینا cubina (زیبا و با شکوه) دیده میشود که به نظر می رسد همان اردبیل (شهر مقدس) باشد:
शोभिन् adj. sobhin splendorous
शोभिन् adj. sobhin splendid
शोभिन् adj. sobhin resplendent with
शोभिन् adj. sobhin brilliant
शोभिन् adj. sobhin beautiful
शोभिन् adj. sobhin beautified by
आर्थ adj. Artha respectable
आर्थ adj. Artha noble
आर्थ adj. Artha honourable
पल्ली f. palli city
نام اردبیل در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران به صورت آمل (عالی و با شکوه) به عنوان زادگاه زرتشت به شمار رفته است:
अमूल्य adj. amUlya excellent
نام اردبیل در کتیبه رازلیق سراب آرگیشتی دوم پادشاه اورارتویی هم به صورت روتومانی (رَئوَت مانی) ذکر شده که باز به همین معنی خانۀ و شهر با شکوه است.
نام چشمۀ سرئین اردبیل هم به صورت اوستایی سرئه-یون به معنی چشمۀ زیبا است:
srao: beautiful
योनि m.f. yoni fountain
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.